Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:13:45


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 98.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:13:41


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:13:40


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:08:01


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:08:03


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 78.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:08:19


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:13:17


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:13:24

소녀시대의 재출근길 사진입니다!! 태연,유리,서현,윤아,써니양의 사진들입니다!!

2차 크롭 및 재가공 절대 금지합니다!!

+ Recent posts