Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:17:10

Manual | Pattern | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1000 | Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected | 2016:09:10 16:15:48

Manual | Pattern | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1000 | Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected | 2016:09:10 16:15:49

Manual | Pattern | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1000 | Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected | 2016:09:10 16:15:49

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:19

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 82.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:25

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:36

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:50

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:18:58

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:19:52

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:19:59

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:20:38

Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:33:28

Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:33:28


와... 맨날 영화로만 만나던 한지민님 드뎌 만났는데..

너무 이쁘시고 천사시고...하.... 이런 천사가 또 없네요,,!

밀정에서 역을 맡았던 연계순으로 보다가 딱 등장했는데...! 

깜짝..! ㅎㅎㅎ 다음에 또 볼수 있길 기원합니당!!^_^ 

+ Recent posts