Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:10:43

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:10:47

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:10:58

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:11:35

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 170.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:12:31

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 195.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:13:06

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:16:49

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:20:57

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:25

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:37

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:44

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:58

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:22:10

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 165.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:22:31

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:23:38

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:24:04

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:24:15

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:25:13

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:25:55

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:27:54

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 165.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:28:04

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:28:05

간만에 보는 걸스데이!!1

공심이로 활약중이던 민아,덕선이 혜리 ,유라 소진 ㅋㅋㅋㅋㅋ

모두모두 더운곳와서 힘든 공연이었지만..!!

완전체로 볼수있으니 너무 좋은것같아요!! ㅎㅎㅎㅎ

다음에두 재미난 공연또 부산에와서 해주셨음 좋겠어요!!^_^ 

모두 화이팅! 

 1. BlogIcon 호빵멘 2016.08.31 14:53 신고

  덕선이가 너무 이뻐요

Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:27:03


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:46:34


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 95.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:07:40


Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:50:08


Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:48:20


Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:49:40Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:39:20


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:40:11


Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:49:33


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:28:37


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:38:22


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:37:49


Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:53:24


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:26:34


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:27:53


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:29:56


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:29:26


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:27:58


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:38:52


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:26:08


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:39:15


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:32:57


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:42:05

우오오 오랜만에 걸스데이 직찍을 찍어보았네요!!

무대는 아니였지만 그래도 새로운 느낌의 걸스데이를 가깝게 볼수있어서 좋았던것 같아요!!

실내고 어두워서 다소 노이즈는 보이겠지만!! 그래도 담아냈다는걸로 만족하네요!!^_^ 

모두 이쁜옷입고 팬싸까지 고생하셨어요!! 오늘 유라 생일이죠 생일축하해요!!^_^  1. 민아짱 2015.11.06 22:20 신고

  엉엉ㅠㅠㅠㅠ민아 카와이

 2. 민아야ㅠㅠ 2015.11.06 22:58 신고

  생일도 축하해주시고, 예쁜 사진 찍어주셔서 정말 감사합니다ㅠㅠ 보는 내내 감탄ㅠ_ㅠ

 3. ㅇㅇ 2015.11.07 17:37 신고

  사진 진짜 잘찍으시네여ㅋㅋ 너무 예뻐서 블로그 검색해서 들어왔어요

 4. BlogIcon 호빵멘 2015.11.19 00:34 신고

  민아님은 10년 후에도 똑같은 얼굴일거 같아요... ㅋㅋ

 5. 2016.01.12 21:50

  비밀댓글입니다


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:08:18


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:10:29


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:17:02


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:17:44


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:22:32


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:25:33


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:25:45

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:07:24
Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:23:02


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:23:17

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:15


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:44


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:59


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:12


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:13:52


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:14:24


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:14:25


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:27:55


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:22:23

걸스데이!! 완전체로는 거의 1년만에 보네요~!ㅎㅎ 정말 다들 이뻐졌군요!ㅎㅎ 

혜리양만 11월달에 봤었었는데 ㅎㅎ 이날은 4곡을 불렀는데...정말..이렇게 사람이 많구나라는 것을 느끼게 해준 카스콘 in 경성대 

정말.. 자리 선정에 매우 힘들었습니다. 그전에 힙합가수들이 와서 그런지 모두 풉쳐 핸즈업을 하고있어서... 사이드에서 밖에 못찍게 되었네요..ㅠㅠ 

그래도 정말 까치발 들고 열심히 찍은거니 잘봐주셨으면 좋겠습니다!^_^  지금까지 걸스데이 였습니다!! 

 1. BlogIcon 천사미소 2015.05.26 00:05 신고

  저도 보러갔었는데 사진찍기힘들어서 포기했었는데..고생많으셨네요... 최고의 사진 감사합니다ㅎ

  • BlogIcon 러브투미 2015.05.26 00:52 신고

   극찬이라니!!^_^ 잘봐주셔서 감사합니다~ 현장에 있었던 분이시라면 제 더 찍고 싶어도 못찍은 제 심정 이해해주시리라 믿고..ㅎㅎ


Normal program | Pattern | 1/160sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:53:37


Normal program | Pattern | 1/640sec | F/5.3 | 0.00 EV | 220.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:55:48


Normal program | Pattern | 1/1000sec | F/5.3 | 0.00 EV | 230.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:56:21


Normal program | Pattern | 1/640sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:56:36


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:56:49


Normal program | Pattern | 1/640sec | F/5.6 | 0.00 EV | 270.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:57:12


Normal program | Pattern | 1/800sec | F/5.3 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:57:39


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:57:47


Normal program | Pattern | 1/400sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:57:50


Normal program | Pattern | 1/400sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:57:51


Normal program | Pattern | 1/400sec | F/5.6 | 0.00 EV | 270.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:58:18


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 250.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:00:08

Normal program | Pattern | 1/800sec | F/5.6 | 0.00 EV | 250.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:00:11


Normal program | Pattern | 1/800sec | F/5.6 | 0.00 EV | 250.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:00:12


Normal program | Pattern | 1/400sec | F/5.6 | 0.00 EV | 270.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:00:26


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:00:55


Normal program | Pattern | 1/400sec | F/4.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:01:10


Normal program | Pattern | 1/400sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:01:44


Normal program | Pattern | 1/640sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:02:14


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:02:23


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:02:24


Normal program | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 240.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:33


Normal program | Pattern | 1/800sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:37


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:42


Normal program | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:43


Normal program | Pattern | 1/800sec | F/4.5 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:51


Normal program | Pattern | 1/800sec | F/4.5 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:51


Normal program | Pattern | 1/800sec | F/4.5 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:03:52


Normal program | Pattern | 1/250sec | F/5.3 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2014:11:15 15:04:52

오늘은 혜리 팬싸인회가 마침 가까운데서 한다기에 가보았습니다!! 그래서 렌즈도 빌리고 바디를 찾으려고 갔는데...

이게 왠걸...사고때문에 바디를 못받는상황이...그래서 한참을 기다리다가... 받자마자 달려갔지만...팬싸인회 남은시간 10분..!!!

그래서 막 가자마자 찍어습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 연사 연사~~ 하다가...저도 모르게 혜리야 안녕!!! 이러니 손 흔들어줬습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 

10분동안 열심히 찍는다고 찍었지만.. 역시 실력이...ㅠㅠㅠㅠ 그래도 혜리덕에 추위마저 있고 즐거운 한때를 보낼수 있었습니다! ㅎㅎㅎ 

 1. BlogIcon 유월 2014.11.18 08:16 신고

  혹시 출처남기고 2차가공 가능하나요?

 2. BlogIcon 소담 2014.12.27 09:47 신고

  보정해서 나눔계를하려하는데 출처남기고 사용 가능할까요?

  • BlogIcon 러브투미 2014.12.28 15:18 신고

   보정은 하셔도 되지만 로고 남겨주시고 출저 꼭! 남겨주시고 상업적 목적이 아니시라면 가능합니다

 3. 2015.05.24 15:18 신고

  혹시 카메라 바디랑 렌즈 뭐쓰시는지 알 수 있을까요ㅠㅠ?

  • 2015.05.25 01:42

   비밀댓글입니다


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:23:57


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:24:13


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:24:14Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:04


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:08


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:33


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:33

서원밸리 그린콘서트에서의 걸스데이 모습입니다~ 혜리,민아,유라,소진 다 좋군요!! ㅎㅎ 


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:17


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:19


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:35


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:52


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:00:15


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:06


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:05


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:35


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:51

빵미나입니다!! 빵수니~~ 머리색톤이..투톤...오랜만에 봤는데..적응이 안되네여...딱 1여년전 이날....빵을..받으며 좋아하는 ㅋㅋㅋ

어느샌가..숙녀가 되었군요...잘 크고 있어1! Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:54:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 160.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:58:16


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:15


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 108.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:56:28


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 160.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:58:16


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:00:03


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:56


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 160.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:43

혜리입니다!!ㅎㅎ 오랜만에 보는 혜리양..1월에는 막 아프고 그랬는데.. 언제 아팠냐는듯이 쌩쌩하군요!! ㅎㅎ 앞머리는 시스루뱅 스타일로 짤라서 느낌이 새롭네여 ㅋㅋ 오랜만에 보는 그녀들...참 좋았습니다!!^_^ ㅎㅎ 

지금까지...걸스데이를 찍은 현장이었습니다~^_^ ㅎㅎㅎㅎㅎ

 1. 2015.11.06 23:06 신고

  투톤 덕후 쥬금..ㅠㅠ 사진 감사합니다!Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 65.7mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:38:43


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:25


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:34:51


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:37


Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:29


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:33


Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:43


Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:47


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:02


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:18


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:48


Pattern | 1/320sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:34:21


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:55Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 76.9mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:15:46


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 68.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:15:13


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | +0.33 EV | 44.7mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:08:20


Pattern | 1/1000sec | F/4.5 | +0.33 EV | 29.8mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:09:11Pattern | 1/800sec | F/5.8 | +0.33 EV | 101.8mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:01:52


Pattern | 1/1000sec | F/4.5 | +0.33 EV | 25.9mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:08:51


Pattern | 1/1000sec | F/4.5 | +0.33 EV | 25.9mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:09:03


Pattern | 1/1000sec | F/4.5 | +0.33 EV | 38.8mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:10:39


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.9mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:13:44


Pattern | 1/1250sec | F/4.5 | 0.00 EV | 27.8mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:16:00


Pattern | 1/1250sec | F/4.5 | 0.00 EV | 27.8mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:15:51


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | 0.00 EV | 63.4mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:12:46


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.9mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:14:32


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.9mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:13:54


Pattern | 1/2000sec | F/5.0 | 0.00 EV | 45.4mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:15:21


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.9mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:14:15


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 50.5mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:16:52


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | 0.00 EV | 53.2mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:13:25


Pattern | 1/800sec | F/5.0 | +0.33 EV | 71.7mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:02:24


Pattern | 1/800sec | F/5.8 | +0.33 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:03:53


Pattern | 1/1000sec | F/5.8 | +0.33 EV | 150.5mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:04:08


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | 0.00 EV | 53.2mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:13:17


Pattern | 1/1250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 50.5mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:16:48


Pattern | 1/1000sec | F/4.5 | +0.33 EV | 38.8mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:11:14


Pattern | 1/1250sec | F/4.5 | 0.00 EV | 27.8mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:16:38


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | +0.33 EV | 44.7mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:08:38


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | +0.33 EV | 78.2mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:11:46


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | 0.00 EV | 63.4mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:12:32


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | +0.33 EV | 44.7mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:08:39


Pattern | 1/2500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.9mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:13:51


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | +0.33 EV | 40.9mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:10:15


Pattern | 1/1000sec | F/5.0 | +0.33 EV | 45.4mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:06:09 14:09:30

Today is Hyeri day ^_^  Happy birthday~


Pattern | 1/30sec | F/4.5 | 0.00 EV | 19.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:10:44


Center-weighted average | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 40.2mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2013:06:01 13:13:05


Pattern | 1/25sec | F/5.0 | 0.00 EV | 42.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:11:12


Pattern | 1/30sec | F/4.5 | 0.00 EV | 19.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:10:44


Pattern | 1/25sec | F/5.0 | 0.00 EV | 42.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:11:12


Pattern | 1/40sec | F/4.5 | 0.00 EV | 29.8mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:23:31


Pattern | 1/40sec | F/4.5 | 0.00 EV | 29.8mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:23:30


Pattern | 1/30sec | F/4.5 | 0.00 EV | 30.9mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:25:15


Pattern | 1/15sec | F/5.0 | 0.00 EV | 40.9mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:25:46


Pattern | 1/30sec | F/5.0 | 0.00 EV | 51.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:09:18

Pattern | 1/30sec | F/4.5 | 0.00 EV | 29.8mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:24:30


Pattern | 1/20sec | F/5.0 | 0.00 EV | 51.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:09:47


Pattern | 1/40sec | F/4.5 | 0.00 EV | 30.9mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:24:42


Pattern | 1/20sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:08:56

Center-weighted average | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 40.2mm | ISO-320 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2013:06:01 13:12:55


Pattern | 1/15sec | F/4.5 | 0.00 EV | 26.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:10:25


Pattern | 1/15sec | F/4.5 | 0.00 EV | 26.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:10:26


Pattern | 1/40sec | F/4.5 | 0.00 EV | 29.8mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:12:16


Pattern | 1/50sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:21:58


Pattern | 1/50sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:21:59


Pattern | 1/50sec | F/4.5 | 0.00 EV | 38.1mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:01 13:26:27


+ Recent posts