Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:10:43

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:10:47

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:10:58

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:11:35

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 170.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:12:31

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 195.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:13:06

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:16:49

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:20:57

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:25

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:37

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:44

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:21:58

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:22:10

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 165.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:22:31

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:23:38

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:24:04

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:24:15

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:25:13

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:25:55

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:27:54

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 165.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:28:04

Manual | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:08:14 23:28:05

간만에 보는 걸스데이!!1

공심이로 활약중이던 민아,덕선이 혜리 ,유라 소진 ㅋㅋㅋㅋㅋ

모두모두 더운곳와서 힘든 공연이었지만..!!

완전체로 볼수있으니 너무 좋은것같아요!! ㅎㅎㅎㅎ

다음에두 재미난 공연또 부산에와서 해주셨음 좋겠어요!!^_^ 

모두 화이팅! 

 1. BlogIcon 호빵멘 2016.08.31 14:53 신고

  덕선이가 너무 이뻐요

Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:27:03


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:46:34


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 95.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:07:40


Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:50:08


Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:48:20


Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:49:40Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:39:20


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:40:11


Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:49:33


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:28:37


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:38:22


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:37:49


Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:53:24


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:26:34


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:27:53


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:29:56


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:29:26


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:27:58


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:38:52


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:26:08


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:39:15


Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:32:57


Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2015:11:05 14:42:05

우오오 오랜만에 걸스데이 직찍을 찍어보았네요!!

무대는 아니였지만 그래도 새로운 느낌의 걸스데이를 가깝게 볼수있어서 좋았던것 같아요!!

실내고 어두워서 다소 노이즈는 보이겠지만!! 그래도 담아냈다는걸로 만족하네요!!^_^ 

모두 이쁜옷입고 팬싸까지 고생하셨어요!! 오늘 유라 생일이죠 생일축하해요!!^_^  1. 민아짱 2015.11.06 22:20 신고

  엉엉ㅠㅠㅠㅠ민아 카와이

 2. 민아야ㅠㅠ 2015.11.06 22:58 신고

  생일도 축하해주시고, 예쁜 사진 찍어주셔서 정말 감사합니다ㅠㅠ 보는 내내 감탄ㅠ_ㅠ

 3. ㅇㅇ 2015.11.07 17:37 신고

  사진 진짜 잘찍으시네여ㅋㅋ 너무 예뻐서 블로그 검색해서 들어왔어요

 4. BlogIcon 호빵멘 2015.11.19 00:34 신고

  민아님은 10년 후에도 똑같은 얼굴일거 같아요... ㅋㅋ

 5. 2016.01.12 21:50

  비밀댓글입니다


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:19


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:20


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:13


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:19:38


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:34


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:00


-----------------------추가본---------------------------------------------


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:14


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:40


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:40


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:07:17 15:20:312차 가공및 크롭 금지합니다!!Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:08:18


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:10:29


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:17:02


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:17:44


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:22:32


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:25:33


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:25:45

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:07:24
Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:23:02


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:23:17

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:15


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:44


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:59


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:20:12


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:13:52


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:14:24


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:14:25


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:27:55


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire | 2015:05:19 21:22:23

걸스데이!! 완전체로는 거의 1년만에 보네요~!ㅎㅎ 정말 다들 이뻐졌군요!ㅎㅎ 

혜리양만 11월달에 봤었었는데 ㅎㅎ 이날은 4곡을 불렀는데...정말..이렇게 사람이 많구나라는 것을 느끼게 해준 카스콘 in 경성대 

정말.. 자리 선정에 매우 힘들었습니다. 그전에 힙합가수들이 와서 그런지 모두 풉쳐 핸즈업을 하고있어서... 사이드에서 밖에 못찍게 되었네요..ㅠㅠ 

그래도 정말 까치발 들고 열심히 찍은거니 잘봐주셨으면 좋겠습니다!^_^  지금까지 걸스데이 였습니다!! 

 1. BlogIcon 천사미소 2015.05.26 00:05 신고

  저도 보러갔었는데 사진찍기힘들어서 포기했었는데..고생많으셨네요... 최고의 사진 감사합니다ㅎ

  • BlogIcon 러브투미 2015.05.26 00:52 신고

   극찬이라니!!^_^ 잘봐주셔서 감사합니다~ 현장에 있었던 분이시라면 제 더 찍고 싶어도 못찍은 제 심정 이해해주시리라 믿고..ㅎㅎ


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:23:57


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:24:13


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:24:14Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:04


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:08


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:33


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:33

서원밸리 그린콘서트에서의 걸스데이 모습입니다~ 혜리,민아,유라,소진 다 좋군요!! ㅎㅎ 


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:48:07


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:50:14


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:51:34


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:56:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:13


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:13


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 90.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:58:50


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:59:00


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 150.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:59:09


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:59:12


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 160.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:20


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:43


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:59


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:25


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:57


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:06:53

Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:06:54


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:49

유우라입니다!!!^_^ ㅎㅎ 걸스데이...간만에..something...역시 1월에 뮤뱅앞에서 본 일상속 모습과는 다르네여..역시 가수는 가수!! ㅎㅎManual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:56:23


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 115.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:05


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:50


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 98.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:06:17

쏘지누나!! (이모아님x) 역시..관능미는 따로 갈수없군요!!섹시미 발산~~ 


Aperture priority | Spot | 1/153sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-40 | Off Compulsory | 2000:01:01 09:47:27


Aperture priority | Spot | 1/96sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-40 | Off Compulsory | 2000:01:01 09:48:01


Aperture priority | Spot | 1/120sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2000:01:01 09:48:10

처음으로 간 뮤직뱅크 출근길..! 처음 가본 이로써...딱 보면 여기가 kbs앞이구나 하고 느낄수있었습니다 ㅋㅋ 

기다리고 기다리고...마침!! 걸스데이의 등장!! 소진,민아는 사진으로 담지 못하였지만..갓유라님이 등장!!

갓유라님이 옆쪽을 걷고 있기에...먼가..설렘반..미묘한기분반이였습니다.. 내가 매번찍던 걸스데이가 맞는가 할 싶을정도로..허나..웃어주며 떠나는 모습이 아쉬워 사진 몇장 찍었는데...ㅎㅎ 그것을 올려봅니다!!  제 카메라가 아니라 미숙했지만...그냥 이해해주시고..봐주세여!! ㅎㅎ 저의 마지막 하루를 기분좋게 해주신 유라님께 감사합니다!~ㅎㅎ Pattern | 1/15sec | F/5.8 | 0.00 EV | 144.6mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:55:03Pattern | 1/15sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:55:45
Pattern | 1/15sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:59:19


Pattern | 1/15sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:59:30


Pattern | 1/15sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:59:39


Pattern | 1/30sec | F/5.8 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 22:01:03


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 22:01:15


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 22:01:23
Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 65.7mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:38:43


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:25


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:34:51


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:37


Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:29


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:33


Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:43


Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:32:47


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:02


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:18


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:48


Pattern | 1/320sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:34:21


Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 74.3mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:06:09 17:33:55


+ Recent posts