Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:23:57


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:24:13


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:24:14Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:04


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:08


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:33


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:29:33

서원밸리 그린콘서트에서의 걸스데이 모습입니다~ 혜리,민아,유라,소진 다 좋군요!! ㅎㅎ 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:55:44


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:55:46


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:55:47


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:56:25


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:56:42


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:58:20


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 21:58:26


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:02:30


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:02:39


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:04:15


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2014:05:31 22:04:24
서원밸리 그린콘서트에서의 에핑사진들입니다!!손나은 및 보미 가있습니다!^_^ 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:17:27


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:17


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:14:39


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:14:43


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:42


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:50


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:53


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:52


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:54


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:19:41


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:15:58


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:21:03


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:20:52


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:21:56


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:21:16


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:21:58


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:22:23


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:22:11


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:22:16


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:23:05


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:23:04


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:24:57


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:24:57


1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 19:25:02
저작자 표시
신고


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:10:09


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:09:13


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:08:16


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:09:33


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:09:27


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:10:10


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:08:42


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:14:07


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:10:03


1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:11:191/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | Off Compulsory | 2013:05:25 21:09:12저작자 표시
신고

+ Recent posts