Pattern | 1/200sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:57:09


저작자 표시
신고
  1. BlogIcon endlistyle 2014.03.26 21:18 신고

    서서서서서서ㅓ어어어어어어어엉엉엉엉엉엉규규규규규규규우우우우우우우우우야야야ㅑ야야ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

    - 잘보고가용~ ㅋㅋ


Pattern | 1/30sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 19:54:20


Pattern | 1/50sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 19:57:29


Pattern | 1/80sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 20:06:18


Pattern | 1/100sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 20:06:47


Pattern | 1/160sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 20:06:59


Pattern | 1/200sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:51:05


Pattern | 1/200sec | F/5.8 | 0.00 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2014:01:17 21:51:17


저작자 표시
신고

+ Recent posts