Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.5 | 0.00 EV | 195.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:41:00


Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:38:59


Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:39:59


Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:40:04


Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:42:38


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 180.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:49:07


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:49:28


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:49:43


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:49:44


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:49:59


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 92.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:53:45


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 92.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:53:49


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-80 | Off Compulsory | 2016:05:05 11:53:51

안녕하세요!! 간만에 외출겸사겸사 양산에 도착!!!

어린이날이라 사람도 많았지만 그곳에 달샤벳이 빠밤!!

그리구 아영님의 등장..!!+_+ ㅎㅎ 13년도 이후 정말 오랜만에 보는데 그때보다 살도 빠지시구 이뻐지시구!

거기다 반갑게 인사해주어서 고마워요^_^ ㅎㅎ 

다음에 또 이쁘게 찍어드릴테니 건강히 다시만나여~


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:48:07


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:50:14


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:51:34


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:56:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:13


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:13


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 90.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:58:50


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:59:00


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 150.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:59:09


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:59:12


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 160.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:20


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:43


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:04:59


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:25


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:05:57


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:06:53

Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 110.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:06:54


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:38


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:07:49

유우라입니다!!!^_^ ㅎㅎ 걸스데이...간만에..something...역시 1월에 뮤뱅앞에서 본 일상속 모습과는 다르네여..역시 가수는 가수!! ㅎㅎManual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:56:23


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 115.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:05


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 15:57:50


Manual | Spot | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 98.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2014:06:01 16:06:17

쏘지누나!! (이모아님x) 역시..관능미는 따로 갈수없군요!!섹시미 발산~~ 


Pattern | 1/250sec | F/5.0 | -0.67 EV | 86.9mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:48:48

Pattern | 1/250sec | F/5.0 | -0.67 EV | 60.1mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:48:02


Pattern | 1/320sec | F/5.8 | -0.67 EV | 100.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:44:01Pattern | 1/320sec | F/5.8 | -0.67 EV | 100.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:44:01

Pattern | 1/320sec | F/5.8 | -0.67 EV | 125.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:48:37


Pattern | 1/400sec | F/5.0 | -0.67 EV | 88.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:44:19


Pattern | 1/400sec | F/5.0 | -0.67 EV | 88.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:29 21:44:42
Pattern | 1/40sec | F/5.8 | -0.67 EV | 105.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:03:43


Pattern | 1/80sec | F/5.8 | -0.67 EV | 105.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:04:28


Center-weighted average | 1/125sec | F/5.0 | -0.67 EV | 85.4mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:03:05


Center-weighted average | 1/125sec | F/5.0 | -0.67 EV | 85.4mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:03:08


Center-weighted average | 1/125sec | F/5.0 | -0.67 EV | 85.4mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:03:09

Pattern | 1/80sec | F/5.8 | -0.67 EV | 105.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:04:16


Pattern | 1/30sec | F/5.8 | -0.67 EV | 105.4mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:03:31 21:04:07


+ Recent posts