Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:04:26

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:04:55

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:04:59

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:05:05

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:05:54

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:05:56

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:06:16

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:06:28

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:06:40

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:07:38

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:07:39

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:10:51

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:11:13

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:11:34

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:11:39

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:12:10

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:13:05

Manual | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:13:07

Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.5 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:15:02

Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.5 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:18:12

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:20:46

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:21:06

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:22:18

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:24:11

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:24:41

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:24:41

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:28:10

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:28:11

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:28:26

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:28:27

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:28:34

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:24 14:29:00


일주일만이군요!!

이엑스 아이디 부산 팬싸가 끝나자마자 또 다시 보게되다니!!ㅎㅎ

낮 공연이라 기다리는데 많이 더웠지만..! 그래도 주광이다 보니 결과물 만족합니다 ㅠ_ㅠ 

총 4곡을 했는데 더운데 고생많았어여!! 오늘도 안횽 아이컨택이 많군요 ㅋㅋㅋㅋ

다음에도 잘부탁합니다!!^_^ b저작자 표시 비영리 변경 금지
신고
  1. BlogIcon 호빵멘 2016.07.28 05:22 신고

    사진이 정말 이쁘네요. 오오오~~~~~

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:53:57

Manual | Pattern | 1/2000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:07:09 11:02:31

Manual | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 12:42:31

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 12:44:20

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:38:27

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:42:05

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:46:17

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:49:46

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:55:20

Manual | Pattern | 1/1000sec | F/5.6 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:07:09 14:57:00

파트2! 다이아 멤버들 모습입니다!!

파트1에서 분량이 너무 많아서 ㅠ_ㅠ 다음부터 고루고루 찍을꼐요!! 

모두 각자 더운날씨에 고생이 많아서 가수 팬고생했었는데!! 무사히 끝나서 다행이예요!!

다음에 꼭 더놀러오기..! 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

+ Recent posts