Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:06:47

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:37:15

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 145.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:48:31

Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:06:47

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 195.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:51:25

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 175.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:57:50

Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:14:33

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 20:16:58


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 21:35:02

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 21:16:45

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 21:35:08

Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:06:48

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:13:39

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:13:44

Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:12:03 19:15:06

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:13:52

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:13:59

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 20:30:09

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:14:43


Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 185.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:15:37

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:15:27

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:16:14

Manual | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 22:17:53


----------------------------------------------------------------------------------------깨알 게스트--------------------------------------------------------------------------------------------

Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.2 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:12:03 20:57:03꺄~~~ 드디어 본공연 포스팅입니다!!ㅜ_ㅜ


이번 콘서트 셋리스트는 정말 대박이었어요 ... 

못들었던 공연 노래 다들을수 있었구...

진짜 아이유팬을 하면 좋은건 이거 인것 같아요...ㅠ_ㅠ 

이날은 게스트로 악뮤도 왔었네요!! 너무너무 좋음 ㅎㅎㅎㅎㅎ

2시간 공연이지만 근3시간 반을 달린 아이유!!수고했고 고맙고.,..! 

감사해..☆


저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:12:03 14:45:14

 

Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:12:03 14:45:22

Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:12:03 14:45:27

꺄~~~오랜만에 보는 아이유양이네요!!ㅠㅠㅠ

얼마만에 콘서트인지 1년정도 된거같은데 ...그리웠습니다!!ㅎㅎ

오랜만에 봐도 언제나 밝은 모습이 아이유양 언제나 봐도 그립고 또 그립습니다!^_^

1.2.3.4 콘서트 너무 좋았습니다!^_^ 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

+ Recent posts