Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:31:42


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:31:49


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:32:29


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:32:40


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:32:42


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:33:16


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:33:42


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:35:00

2차 가공 및 크롭 금지합니다.

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:05:52


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:02:18


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:03:41


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:03:29


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:03:45


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:03:46


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:04:04


Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:08:43


Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:09:15


Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:10:18

2차 가공 및 크롭 금지합니다

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:39:13


Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:08:38


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:39:25


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:39:47


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:39:52


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:40:00


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:40:00


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:40:09


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:40:49


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:40:50


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:41:53

2차 가공 및 크롭 금지합니다

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:30:54


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:31:59


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:32:45


Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:38:29


Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:39:42

2차 가공 및 크롭 금지합니다

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 19:57:50

2차 가공 및 크롭금지합니다

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:21:12


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:21:12


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:21:16


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:22:52


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:24:36


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:25:32


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:25:32


Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:05:24


Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire | 2015:07:27 21:24:06


Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:07:27 20:06:14

씨스타의 모습이네요!!

쉐이킷 쉐이킷!!   총 3곡을 부르간 씨스타 건강미 넘치는 모습입니다~! 

2차 가공 및 크롭 금지합니다


저작자 표시 비영리 변경 금지
신고
  1. 꽃지현 2015.08.03 16:23 신고

    감사합니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

+ Recent posts