Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:01:35

Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:06:29

Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 90.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:06:35

Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 90.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:06:36

Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 95.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:07:04

Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 95.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:07:07

Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2016:09:10 17:10:47


IBI라는 프로젝트 그룹으로 활동중이던 윤채경 양입니다!! 

처음 봤는데 먼가 스마일리 해서 보기 좋았는데 어찌나 싸인속도가 빠르던지...대단..bbb

프로듀스 볼때보다 이뻐지셨던데 ..! 앞으로 데뷔하고도 더 잘되길 ^_^

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고
  1. BlogIcon 달빛바라기 2016.09.11 18:51 신고

    이쁜 사진 감사합니다.^^

  2. 채경양 2016.09.11 19:10 신고

    사진잘봤습니다^^

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:17:10

Manual | Pattern | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1000 | Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected | 2016:09:10 16:15:48

Manual | Pattern | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1000 | Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected | 2016:09:10 16:15:49

Manual | Pattern | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1000 | Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected | 2016:09:10 16:15:49

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:19

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 82.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:25

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:36

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:16:50

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:18:58

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:19:52

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 140.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:19:59

Manual | Pattern | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:20:38

Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:33:28

Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:09:10 16:33:28


와... 맨날 영화로만 만나던 한지민님 드뎌 만났는데..

너무 이쁘시고 천사시고...하.... 이런 천사가 또 없네요,,!

밀정에서 역을 맡았던 연계순으로 보다가 딱 등장했는데...! 

깜짝..! ㅎㅎㅎ 다음에 또 볼수 있길 기원합니당!!^_^ 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

+ Recent posts